Przejdź do treści

Regulamin sprzedaży produktów elektronicznych na stronie Kuźnia Mowy

Wstęp

1) Regulamin poniższy reguluje zasady sprzedaży kursów  online oraz innych form szkolenia online na platformie „Kuźnia Mowy”, zwanej w dalszej części niniejszego regulaminu platformą.

2) Platforma sprzedaży kursów zamieszczonych pod adresem www.kuzniamowy.pl należy do firmy

Studio Logograf Sp. z o.o.
Św. Leonarda 22/2, 32-700 Bochnia
tel. +48 693 860 201
e-mail. biuro@studiologograf.pl
NIP : 8681976136

zwanej dalej właścicielem platformy.

3) Na platformie można zakupić dostęp do panelu wybranego przez siebie kursu.

4) Zamówienie mogą składać osoby pełnoletnie, które posiadają zdolność do czynności prawnych.

Sposób składania zamówienia na zakup kursu lub innych form szkolenia online

5) Aby zakupić wybrany kurs, należy złożyć zamówienie na stronie kursu www.zorganizowanylogopeda.pl . Wówczas należy postępować według poniższej procedury:

a) kliknąć przyciski „Kup kurs” oraz „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”
b) podać wszystkie niezbędne dane
c) złożyć zamówienie na wybrany kurs
d) przejść procedurę zapłaty za kurs

Sposób dostarczenia zakupionego kursu

6) Zakupiony kurs  jest dystrybuowany oraz dostarczany w ogólnoświatowej sieci Internet za pośrednictwem strony www.zorganizowanylogopeda.pl wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez dostęp do panelu kursanta.

7) Dostęp do panelu kursanta kupujący otrzymuje w postaci loginu i hasła, które są przesyłane drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany podczas zakupu kursu. Dostęp ten jest przekazywany po zaksięgowaniu płatności za kurs.

8) Wszystkie podane na naszych stronach ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

9) W przypadku, gdy Zamawiający chce otrzymać fakturę VAT za zakupione produkty, prosimy o poinformowanie nas o tym podczas składania zamówienia, poprzez wpisanie stosownej adnotacji w sekcji „Uwagi do zamówienia”.

10) Płatności za kurs realizowane są za pomocą platformy przelewy24.pl.

Realizacja zamówień i inne postanowienia

11) Zamówienia można składać przez stronę www.zorganizowanylogopeda.pl klikając przyciski zakupu.

12) Zamówienia przez stronę www.zorganizowanylogopeda.pl można składać 24 godziny na dobę przez czas sprzedaży kursu, który jest indywidualny dla każdego emitowanego kursu i jest podawany przez właściciela platformy na stronie głównej platformy (www.zorganizowanylogopeda.pl).

13) W przypadku jakichkolwiek trudności ze złożeniem lub realizacją zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 693 860 201 lub mailowy biuro(at)studiologograf.pl

Dane osobowe – szanujemy Twoją prywatność (polityka prywatności i RODO)

14) Firma gwarantuje Państwu ochronę danych osobowych (zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dn. 29.08.1997 r.), zarówno w procesie ich przetwarzania jak i przechowywania, chroniąc je przed dostępem osób nieupoważnionych, a także w zgodzie z   art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

15) Na stronie zakupu kursu zbierane są informacje osobowo-adresowe, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, które służą przede wszystkim do realizacji zamówienia. Dane kontaktowe naszych Klientów wykorzystujemy wtedy, gdy jest to konieczne, do wyjaśniania kwestii technicznych dotyczących kursu, do badania Państwa zachowań i preferencji z przeznaczeniem tych wyników na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych przez właściciela platformy kursu „Kuźnia Mowy” (zgodnie z ustawą „O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dn.18.07.2002 r.).

16) Dane podawane przez Państwa nie są udostępniane osobom trzecim, firmom czy instytucjom (z wyjątkiem okoliczności opisanych w punkcie 19, 22, 23).

17) Firma ogranicza wykorzystywanie i zbieranie informacji do minimum niezbędnego do świadczenia Państwu usług na możliwie najwyższym poziomie. Mają Państwo możliwość zrezygnowania z otrzymywania listów drogą elektroniczną. Przysługuje Państwu wgląd we własne dane, ich zmiana bądź żądanie ich usunięcia oraz zaprzestanie ich przetwarzania.

18) Na stronie www.zorganzizowanylogopeda.pl, w sposób automatyczny zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, np. Państwa adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

19) Państwa dane mogą być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze Przelewy24.pl w celu realizacji zapłaty za zakupiony przez Państwa. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.

20) Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników kursu, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości stron naszego kursu. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

21) Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem, a prowadzącą kurs Magdaleną Tomczyk będą wykorzystane wyłącznie w celu realizacji działań związanych z danym kursem, w szczególności: przypomnieniu o kolejnych lekcjach, czy odpowiedzi na pytania kursantów.

22) W przypadku kontroli Prezesa UODO dane mogą zostać udostępnione pracownikom Urzędu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

23) W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Państwa dane organom wymiaru sprawiedliwości.

24) Jeżeli dokonali Państwo zakupu kursu, otrzymają Państwo od nas e-maile dotyczące zamówienia i postępów w realizacji zamówienia. Możemy również kontaktować się z Państwem telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące zamówienia.

25) Jeżeli zapisali się Państwo na nasz newsletter lub w inny sposób wyrazili Państwo zgodę na jego otrzymywanie, będą go Państwo otrzymywać drogą mailową. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera. W tym celu prosimy o kontakt (biuro(at)studiologograf.pl) z dopiskiem w treści maila „Rezygnacja z prenumeraty newslettera dotyczącego kursu Kuźnia Mowy”.

Firma zbierająca dane:

Studio Logograf Sp. z.o.o.
Św. Leonarda 22/2, 
32-700 Bochnia

Reklamacje

26) Reklamacje dotyczące działania platformy sprzedażowej lub dotyczące kursu mogą być zgłaszane do właściciela platformy.

a) pisemnie na adres siedziby
b) za pośrednictwem maila: biuro(at)studiologograf.pl

27) Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (Imię i nazwisko lub pełna nazwa, dokładny adres lub adres e-mail), jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.

28) Właściciel platformy rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

29) Odpowiedź na reklamację udzielana jest w sposób odpowiadający sposobowi przesłania reklamacji w terminie do 30 dni od dnia trzymania reklamacji, chyba że niniejszy regulamin lub też bezwzględnie obowiązujący przepis prawa przewiduje krótszy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację.

30) Skorzystanie przez kupującego z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne.

31) Kupujący może zgłosić reklamację w szczególności w przypadku gdy:

a) zakupiony kurs lub któryś z jego modułów nie uruchamia się,
b) w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania zapłaty nie zostanie udostępniony kupującemu dostęp do panelu kursanta.

Odstąpienie od umowy

32) Klient, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem pkt. 34 niniejszego regulaminu, składając na piśmie oświadczenie woli w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczony jest od dnia wydania rzeczy, a w przypadku gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi – od dnia jej zawarcia. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczy wysłać na adres biuro (at) studiologograf.pl e-mail o treści:

Adresat:

Studio Logograf Sp. z o.o.
ul. św. Leonarda 22/2,
32-700 Bochnia,

Ja(…….imię i nazwisko…………..) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zakupu następujących rzeczy

(………..wymienić zakupione pozycje………………..

1. ……………………………………………….

2. ……………………………………………….

3. ……………………………………………….)

Imię i nazwisko klienta …………………………
Adres klienta …………………………….

Konto na które zwrócić pieniądze za zakupiony towar …………(proszę podać numer konta)…………………….
Bieżąca data: ……………………

33) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

34) Prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umowy o dostęp do kursu, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą nabywcy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.  (zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014. O prawach konsumenta).

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

Postanowienia końcowe

35) Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności takich jak: mediacja (w ramach której konsument oraz przedsiębiorca rozstrzygają nieporozumienie przy udziale mediatora), czy sądownictwo polubowne (rozpoznanie sporu następuje przez arbitra, niezależnego specjalistę rozstrzygania sporów), które to sposoby są oparte na zasadzie dobrowolności. Skorzystanie z nich wymaga złożenia przez Konsumenta odpowiedniego wniosku w instytucji zajmującej się polubownym rozstrzyganiem sporów, tj. w szczególności: powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów (udzielających bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu konsumenta z przedsiębiorcą), organizacji społecznych do spraw ochrony konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej (stały polubowny sąd konsumencki, mediacja).

Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych ww. instytucji. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

36) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z dnia 31 marca 2000 r.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (a także nasz wewnętrzny kodeks etyki firmowej: wszelkie wątpliwości rozpatrywać na korzyść Klienta).